Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Katonai Rendészeti Központ

2020. július 31. 11:57
MH Katonai Rendészeti Központ

RENDELTETÉS

A kijelölt objektumok őrzés-védelme és katonai rendészeti biztosítása. Elöljáró által meghatározott katonai rendészeti feladatok végrehajtása Magyarország területén. Honvédségi gépjárműveket érintő balesetek helyszínelésének végrehajtása.

FŐ FELADAT

  • Kijelölt objektumok védelme,
  • Katonai gépjármű-baleseti helyszínelő tevékenység
  • Katonai delegációk és az ország területén áthaladó katonai erők kísérése
  • Forgalomszabályozás
  • A kijelölt katonai vezetők személyi védelme
  • Nemzetközi missziókban a katonai rendőri (Military Police) feladatok ellátása
  • Katonai rendészeti tevékenység Magyarország területén

TÖRTÉNET

A haderők állományában a történelem során mindig is kiemelt szerepet kapott mind a béke, mind a háborúk idején a belső fegyelem fenntartása. Ennek a leghangsúlyozottabb szerepe először a napóleoni háborúk idején jelent meg, ahol a katonai erőkön belüli rendet és biztonságot a speciális katonai feladatokra létrehozott gránátosok tartották fent. A gránátosok elsődleges harcászati eszközei az akkori időkben használt gömbölyű, belsejében lőport tartalmazó, kézzel messzire hajítható bombák voltak. Ez a „lángoló gránát” lett a szimbóluma a napóleoni hadseregben működő szervezet mintájára felállított csendőrségeknek is. E szimbólumot vette át a magyar csendőrség, és használja jelenleg is a katonai rendészet.

A magyar katonai rendészet történetében az első jelentősebb mozzanat az volt, amikor a hadsereg vezetése az I. világháborút megelőző időszakban, a tábori rendészeti feladatok ellátására létrehozta a tábori csendőrséget. A tábori csendőrség feladata volt a hadra kelt seregben és a hadtápkörletben a tábori rendészeti szolgálat ellátása, a vezérkari tiszteknek menetre, elszállásolásra, hírszerzésre vonatkozó ügyködéseinél, szemrevételezésnél való segédkezés, a karhatalmi segédkezés, valamint a futár-, küldönc-, fontosabb kísérő-, illetve különleges biztonsági szolgálat. E feladatok ellátása érdekében a tábori csendőröket a katonai őr jogával ruházták fel, miszerint jogukban állt a figyelmeztetés, a megintés, a rendreutasítás, a feljelentéssel vagy elfogással való fenyegetés, az elővezetés, az elfogás, a bilincs alkalmazása és a fegyverhasználat. A tábori csendőrség 1918 őszén megszűnt.

1938-1941 között alkalmazták újra kisebb-nagyobb megszakításokkal a terület-visszacsatolások és annexiók idején, majd 1941 júniusától 1945 tavaszáig folyamatosan funkcionált. Az m.kir. Honvédségen belül a tábori csendőrség legfontosabb feladata a kémelhárítás és hírszerzés mellett a hadsereg belső rendjének, fegyelmének fenntartása volt.

1943 nyarán különleges alkalmazási céllal táboricsendőr-nyomozóosztag felállítására is sor került, az egész országra, illetve az egész hadműveleti területre kiterjedő nyomozói, felderítői jogkörrel. Az osztag állományába tartozó nyomozók polgári és katona személyekkel szemben egyaránt felléphettek.

A csendőrök tábori rendészeti szolgálatot teljesítettek a törzsszállásokon, őrzési feladatokat láttak el a bűncselekmények helyszínein, járványos betegségekkel fertőzött települések, fontos közhivatalok, katonai épületek, különösen veszélyes foglyok, valamint különös titoktartást igénylő szolgálati helyiségek esetében.

A tábori rendészeti szervek harmadik válfaja a hadtápcsendőrség volt, mely a hadsereg hadtápterületén a közbiztonsági és tábori rendészeti szolgálatot látta el.

1944. november 28-án a honvédelmi miniszter elrendelte a Tábori Biztonsági Szolgálat felállítását. E szervezetbe egyesítették volna a rendőrséget, a csendőrséget, a tábori rendészeti szerveket és a harcfegyelem-biztosító csapatokat, azonban ennek megszervezése a II. világháború európai befejeződésével már nem fejeződött be.

A második világháborút követően a katonai rendészet szervezeti felépítése megváltozott. Szovjet mintára működtek a katonai rendészeti erők, melyeknek működési kereteit az 1961-ben kiadott Helyőrségi és Őrszolgálati Szabályzat fektette le.

1971-ben a katonai rendészet irányítása a Hátországvédelmi Parancsnokság hatáskörébe került. Az országos katonai rendészeti feladatokat a Budapesti Helyőrség Parancsnokság rendészeti alosztálya látta el, míg a vidéki helyőrségekben az ott szolgálatot teljesítő állományból történt a vezénylés.

A Katonai Rendészet szervezeti felépítése 1979. október 15-től megváltozott. Az MN 7015 alakulatban létrehozták a központi rendészeti zászlóaljat, mely a Hátországvédelmi Parancsnokság szakmai felügyelete mellett végezte munkáját.

1990. augusztus 1-jén megszűnt a központi rendészeti zászlóalj, és önálló végrehajtó szervként megalakult az MH 4350 alakulatából az Aulich Lajos rendészzászlóalj. Feladata egyrészt megegyezett az előző alegységével, azonban készen állt más jellegű tevékenységek végrehajtására is. A zászlóalj részt vett többek között a Szovjet Déli Hadseregcsoport kivonulásának biztosításában és az 1. öbölháború idején a Ferihegyi repülőtér őrzés-védelmében.

Az újabb szervezeti átalakítások következtében 1993. december 15-én a zászlóalj visszakerült a Magyar Honvédség 32. Budapest Őrezred állományába Rendész Zászlóalj néven. 1996 ban a Rendész Zászlóalj és a HM objektumok őrzés-védelmét végrehajtó Rendész Osztály fúziójában létrejött a Rendészeti és Őrzászlóalj. A helyőrségi őrségek megszűnését követően az őrzési profil kikerült a zászlóalj feladatai közül, majd az alegység 2005. szeptember 1-jén felvette a Maléter Pál nevet.

2006-ban újabb átszervezésre került sor, melynek keretében a Magyar Honvédség 32. Budapest Őr- és Díszezred megszűnt, és a Maléter Pál Rendészeti- és Őrzászlóalj a 2007-ben megalakuló Magyar Honvédség Támogató Dandár alárendeltségébe került, Maléter Pál Rendészzászlóalj néven.

2016. március 1-jével a rendészzászlóaljból Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ néven önálló, közvetlenül a vezérkari főnök irányítása alá tartozó, dandár jogállású szervezet jött létre, melynek központja Budapesten a Petőfi-laktanyában van, kihelyezett rendészeti csoportjait pedig Debrecenben, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Székesfehérváron és Győrben helyezték el. Az MH Katonai Rendészeti Központ elsőként lett ellátva az új, korszerű egyenruhával, gépjárműtechnikával. Elsősorban nemzetközi szerepvállalásból adódó missziós feladatok ellátására bűnügyi technikusokat képeztek ki, valamint a rendészeti feladatok ellátásának nagyobb hatásfoka elérése érdekében megkezdődött a kutyás és a motoros rendészjárőrök képzése is. A Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ alapvető feladatai közé tartozik a Magyar Honvédség katonai rendjének és fegyelmének fenntartása mellett Magyarországon a kijelölt katonai objektumok és személyek védelme, a katonai rendészeti és gépjármű-baleseti helyszínelő tevékenység ellátása, a katonai delegációk és az ország területén áthaladó katonai erők kísérése, biztosítása, forgalomszabályozása, valamint a nemzetközi missziókban a katonai rendőri (Military Police) feladatok ellátása.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH Katonai Rendészeti Központ dandár jogállással, budapesti központtal, országos hatáskörrel működik.

A feladatokat az objektumvédelmi század és a rendészeti század látja el, utóbbi kihelyezett rendészeti csoportok útján, Budapesten kívül Debrecenben, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Székesfehérváron és Győrben.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Baráth Ernő dandártábornok, központparancsnok
Riczler Tamás ezredes, központparancsnok-helyettes
Bartha László
ezredes, törzsfőnök
Darázs Zoltán törzszászlós, megbízott vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.
Telefonszám: (+36)-1-309-8334; (+36)-1-309-8027
Fax: ( +36)-1-309-8358

Integritás felelős: Nagy-Czirok Péter őrnagy
Mobil elérhetőség: +36 30 690 2459
HM telefon: 022 38 562
E-mail cím: krk.integritas@mil.hu

 

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Darázs Zoltán törzszászlós
(alakulattal kapcsolatos kérdések)
+36-1-309-8334

Cseh Edina főhadnagy
(kommunikáció, társadalmi- és média kapcsolatok)
+36-1-309-8392