honvedelem.hu
Honvédelem Napja Budaörsön: házirend és biztonsági rendszabályok

A honvédelem napja alkalmából rendez látványos haditechnikai és légi bemutatót a Magyar Honvédség május 18-19-én, a budaörsi repülőtéren. Az alábbiakban a rendezvény házirendjét ismertetjük.

Rendezvény megnevezése:

Honvédelmi Napok – Haditechnikai Bemutató (a továbbiakban: Rendezvény)

A Rendezvény időpontja:

2019. május 18. (szombat) 09.00 – 18.00 óra között
2019. május 19. (vasárnap) 09.00 – 18.00 óra között

A Rendezvény helyszíne:

Budapest, Kőérberki utca 36., 1112

A rendezvény szervezője:

Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: Szervező)

Beléptetés rendje:

A Rendezvényre érkező (a továbbiakban: Látogató) a Rendezvényt ingyenesen látogathatja.

A Rendezvényt tömegközlekedéssel javasolt megközelíteni: a Magyar Honvédség Budapest Széll Kálmán térről, illetve Budapest Etele térről ingyenes autóbuszjáratot üzemeltet 2019. május 18-án és 19-én 09.00 – 19.00 óra között.

A Rendezvényre kizárólag a kijelölt bejáraton keresztül lehet belépni. 2019. május 18 – án és 19 – én a meghívott személyek beléptetése külön bejáraton történik névjegyzék és parkolójegy alapján. A beérkezés után, ezeket a résztvevőket Szervező regisztrálja, majd számozott vendégkártyát kapnak.

Rendezvény területére bevitt tárgyak korlátozása:

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Rendezvény területére tilos szeszesitalt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 cm-nél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fém láncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat bevinni.

Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések:

A 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek részvétele esetén javasolt, hogy a kísérő a kiskorú gyermeket (annak ruházatán) olyan kártyával lássa el, amely a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét tartalmazza.

A Rendezvény területén szeszes ital nem árusítható.

Háziállat:

A rendezvény területére kutya csak a Látogató felelősségére - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait betartva - pórázon és szájkosárral vihető be. A kutya által okozott bárminemű károkozásért, sérülésért kizárólag a Látogató vonható felelősségre. A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a kutya nem hozható be. Kutya behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani.

A 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet értelmében a vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

Szervező felhívja a figyelmet, hogy a légi és dinamikus bemutatók megemelkedett hanghatással járnak, amelyek jelentősen befolyásolhatják az állatok viselkedését

Lezárt terület:

A Rendezvény területén a Látogató, a repülés és egyéb bemutató biztonsága érdekében tilos a kordonnal, kordonszalaggal elkerített területre lépni. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a Rendezvény területéről.

Adatkezelési tájékoztató

Szervező a személyes adatok kezelését a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), illetve a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján végzi.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve más Látogatók.

Élelmiszer bevitele:

Tilos élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.

A Rendezvény területére alkohol tartalmú ételt és italt bevinni tilos.

Gyülekezési jog:

A Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

A Szervező jogosult a nem engedélyezett demonstrációt indoklás nélkül befejeztetni. Abban az esetben, ha a Szervező egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni.

Pilóta nélküli légijármű:

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett pilóta nélküli légijármű használatát, illetve pilóta nélküli légijárművel video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

Felelősség:

A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvényt kizárólag saját felelősségére látogathatja.

A Szervező Látogató felé fennálló felelősségére a Ptk. szabályai az irányadóak.

A Látogató teljes felelősséggel tartozik az általa vagy a felelősségi körébe tartozók által a Rendezvényen vagy azzal összefüggésben a Szervezőnek, más Látogatónak vagy bármely harmadik személynek okozott kárért.

A Szervező kizárja a felelősségét olyan károkért, amelyet a Látogató vagy a felelősségi körébe tartozó más Látogatónak, harmadik személynek vagy érdekkörükbe tartozónak okoz.

Kijelölt parkoló:

Saját gépjárművel érkező Látogató részére korlátozott számban parkolóhely biztosított, amelyet érkezési sorrendben töltenek fel. A kijelölt parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt. A kijelölt parkolóhelyeken kívül Szervezőnek további parkolóhelyek biztosítása nem áll módjában. A Rendezvény területén a KRESZ vonatkozó szabályai az iránymutatók.

Rossz idő:

A Rendezvényt a Szervező esős idő esetén is megtarthatja, Látogató elfogadja, hogy a repülés, illetve a dinamikus bemutatók biztonságát nem veszélyeztető időjárás, és szabályokban előírt feltételek teljesülése esetén kerül minden program megtartásra. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

Programváltozás joga:

A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

Panaszok:

A Rendezvénnyel összefüggő bármilyen észrevételt, panaszt az mhp.pki@mil.hu email címre lehet megküldeni.

Talált tárgyak:

A Ptk. szabályozása értelmében (XVII. fejezet 5:59. §) a közönség számára nyitva álló helyen talált dolgot a találó köteles a Szervezőnek leadni, vagy átadni, aki a dolgot az átadástól számított 8 nap után az illetékes jegyzőnek átad.

Látogató a Szervezőnek a Rendezvény területén lévő „Információs sátor”-ban tudja leadni a talált dolgot. A talált tárgyak Rendezvényt követő 8 napon belül a Magyar Honvédség Parancsnoksága telephelyén (1055 Budapest, Balaton 7-11.), illetve 8 napon túl a XI. kerület jegyzőjénél vehetők át.

Értéktárgyak:

A Szervező a Rendezvény területén érték- vagy csomagmegőrzőt nem üzemeltet. A Rendezvényre a Látogató által bevitt tárgyakért a Szervező felelősséget nem vállal.

A LÁTOGATÓ-ra vonatkozó részek:

A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői (katonai rendész állomány) biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését.

A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. A Látogató a Rendezvény területén az általános magatartási normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és jelen Házirendnek megfelelően.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken lehet.

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Egyéb reklámtevékenység:

A Rendezvény területén – a Rendezvény főbejárata előtti területet is ideértve – engedély nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat