Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Transzformációs Parancsnokság

2021. január 26. 18:23
TP_logo

SZERVEZET

A Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság önálló állománytáblával rendelkező, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe, valamint a Magyar Honvédség Parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

Az MH TP parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Altiszti Akadémia, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ és az MH Ludovika Zászlóalj.

TÖRTÉNET

Magyarország honvédelmi miniszterének 38/2020 számú utasítása alapján, valamint a Magyar Honvédség Parancsnokának 388/2020-as parancsában foglaltak szerint, a Magyar Honvédség felső szintű vezetése és irányításának átalakítását követő működési tapasztalatok alapján, a Magyar Honvédség középszintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek szervezeti felépítése és feladatrendszere átalakításra kerül, amelynek eredményeként létrejövő stratégiai, közép és végrehajtó szintű rendszer biztosítja a különleges jogrendi időszak speciális feladataira történő hatékony felkészülést és azok jövőbeni ellátását.

Az említett HM utasítás paragrafusai alapján, 2020. augusztus 1-jei hatállyal Szentendre helyőrségben megalakításra került a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH Transzformációs Parancsnokságot a parancsnok, a fejlesztési parancsnokhelyettes, valamint a törzsfőnök szolgálati alárendeltségében működő szervezeti elemek alkotják. Az MH Transzformációs Parancsnokság vezetése a parancsnok által közvetlenül, valamint a fejlesztési parancsnokhelyettes, a törzsfőnök és a felkészítési parancsnokhelyettes, illetve az altiszti és legénységi állomány vonatkozásában a vezénylőzászlós által működtetett altiszti támogató csatorna útján valósul meg.

A Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság legnagyobb szervezeti egységei a Parancsnokság, a Törzs, valamint a Fejlesztési szervek. Előbbiek Szentendre, míg a Fejlesztési szervek Budapest helyőrségben diszlokálnak.

Fejlesztési Szervek:

Az MH TP Fejlesztési szervek a Magyar Honvédség működésének elméleti alapjait elemző, kutató, kidolgozó, azok bevezetését segítő, valamint az MH tudását összegyűjtő és rendelkezésre állását biztosító feladatok végrehajtásáért felelős szervezet.

Az MH TP Fejlesztési szerveket az alábbi szervezeti egységek alkotják:

a) Honvéd Kiválósági Központ;
b) Honvéd Tudományos Kutatóhely;
c) Tapasztalatfeldolgozó Osztály;
d) Tudástár.

Honvéd Kiválósági Központ

A Honvéd Kiválósági Központ rendeltetése az MH működésének és a haderőfejlesztés elméleti alapjainak folyamatos korszerűsítése, koncepciók fejlesztésével, valamint a kutatás-fejlesztési eredmények és a változó biztonsági környezet adta lehetőségek kihasználásával.

Végzi a szervezetszerű koncepciófejlesztést a kidolgozástól a validálásig, valamint a koncepciók, doktrínák, szabályzatok és eljárások szimulációs térben és a gyakorlatban történő tesztelését, szoros együttműködésben a NATO, Magyarország és az MH kutatás-fejlesztési szervezeteivel. Javaslatokat tesz az MH képesség- és haderőfejlesztési irányainak meghatározására.

Kiemelt feladata a haditechnikai fejlesztések keretében rendszeresített új eszközök alkalmazási elveinek kidolgozása, ezek alapján oktatási és kiképzési programok, valamint tankönyvek és szabályzatok kidolgozása.

Nyilvántartja, naprakészen tartja és széleskörűen elérhetővé teszi az MH koncepcióit, doktrínáit, szabályzatait, NATO és magyar katonai szabványait és terminológiai adatbázisát az MH felhasználók részére.

Honvéd Tudományos Kutatóhely

A Honvéd Tudományos Kutatóhely feladata a tudományos munka szervezése, a tudományos és szakmai kutatások tervezése és végzése, továbbá az elért eredmények innovációja terén: a haderő, az összhaderőnemi, szárazföldi-, és légierő haderőnemi, logisztikai szak-, valamint a szervezeti működés funkcionális területein katona-szakmai feladatok előkészítését és végrehajtását támogató tudományos és szakmai kutatómunka, valamint szakértői tevékenység tervezése, szervezése, folytatása.

Haderőfejlesztéssel, - tervezéssel, - szervezésével, - működtetésével, kutatás-fejlesztéssel, a haderő alkalmazásával, vezetésével és irányításával, felkészítésével, a csapatok kiképzésével, erőforrás-gazdálkodással, tapasztalatok gyűjtésével, feldolgozásával és hasznosításával kapcsolatos kutatások végzése. Tudományos kutatások eredményei kiértékelésének, közzétételének, hasznosításának és gyakorlati bevezetésének kezdeményezése, közkinccsé tételének támogatása. Szakmai és tudományos kutatás, doktori képzés és továbbképzés, tudományos információ ellátás, rendezvényszervezés, az eredmények elérhetőségének és további kutathatóságának érdekében tudományos együttműködés szervezése és fenntartása.

Tapasztalatfeldolgozó Osztály

A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-feldolgozó Rendszere (továbbiakban: MH TAFER) a parancsnokok, vezetők eszköze a szervezetüknél feltárt hiányosságok megszüntetésére, a vezetői kontroll erősítésére és információs igényük kielégítésére. Azonban ennél is többet jelent: a Tapasztalat-feldolgozás a szervezet „memóriája".

A Tapasztalat-feldolgozás (TAFE) rendeltetése a szervezeti tudás felépítésének elősegítése, a korábbi tapasztalatokból való szervezeti tanulás lehetőségének megteremtése. Ezzel együtt indokot biztosít folyamatok, eljárásrendek megváltoztatásához a teljesítmény javítása érdekében, hogy szervezeti szinten képesek legyünk növelni a sikerek megismétlésének esélyét és csökkenteni a hibák ismételt elkövetésének kockázatát. Katonai környezetben ez alacsonyabb műveleti kockázatot, a költségek hatékonyabb felhasználását és nagyobb műveleti hatékonyságot jelent.

Tudástár

Feladata a tudományos adatok gyűjtése, a kutatások nyilvántartása, valamint az MH-ban keletkező adatok integrálása, ezek tárolásának biztosítása, az így rendelkezésre álló információ hozzáférhetővé tétele.

Az MH Transzformációs Parancsnokság megalakulásával a „HADITECHNIKA” című tudományos-ismeretterjesztő folyóirat laptulajdonosi jogát a szervezet parancsnoka vette át. A folyóirat szerkesztésével kapcsolatos feladatrendszert az MH TP Tudástár, Kiadványszerkesztő és Kiadó Alosztály végzi.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Bárány Zoltán ezredes, megbízott parancsnok
Gacsal János ezredes, parancsnokhelyettes (felkészítési)
Nagy Sándor ezredes, törzsfőnök
Soós Lajos főtörzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Transzformációs Parancsnokság
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 330.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Név, rendfokozat: Duruczné Téglás Dóra százados
Beosztás: kommunikációs főtiszt
Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/52-1018
E-mail cím: duruczne.dora@hm.gov.hu

Személyügyi kérdések tekintetében:
Név, rendfokozat: Kereszturi Gábor alezredes
Beosztás: Személyügyi Főnökség, főnök
Telefonszáma: 06/26/501-193
Telefax száma: 06/26/501-185
E-mail cím: mhtp.szuf@mil.hu

×