Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

2022. december 21. 12:24
MH ARB

RENDELTETÉS

Az MH Anyagellátó Raktárbázis alaptevékenysége a hatáskörébe tartozó szakanyagok és eszközök teljes körű, végrehajtó szintű logisztikai biztosítása a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai részére. Hatékonyan közreműködik az ország védelmi képességeinek fejlesztésében, fenntartásában; szaktechnikai eszközeivel és anyagaival biztosítja a haderő tevékenységét. Végzi a katasztrófahelyzettel összefüggő, valamint a minősített időszaki tevékenység logisztikai biztosítási feladatait

FŐ FELADAT

 • A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai szakanyagokkal történő ellátása, a szaktechnikai eszközök és gépek csapatszintű szervizelése, javításának koordinálása;
 • Az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével a központi anyagi készletek tárolásának megszervezése, karbantartása, tárolási és szavatossági időn belüli cseréje, az anyagi készletek és tartalékok központilag meghatározott szinten tartása;
 • A központi beszerzésű szakanyagok végátvételének központi nyilvántartásba vételének végzése, és azok tárolása alatti minőségellenőrzése;
 • Biztosítja a nomenklatúrájába tartozó szakanyagokról, a hozzá kapcsolódó alkatelemekről és fenntartási anyagokról az MH szintű naprakész nyilvántartást, valamint adatszolgáltatást;
 • A megrendelések és a teljesítések szállítók szerinti nyilvántartása;
 • Az „Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről Szóló Szerződés” (CFE szerződés), a ”Bizalom és Biztonságerősítő Intézkedések (CSBM) alapján korlátozás alá eső harci technika tárolásának biztosítása, illetve diszlokációjáról adatszolgáltatás végrehajtása;
 • Közigazgatási hatósági eljárás keretében az MH gépjárműveinek forgalomba helyezése, hatósági okmányokkal- és jelzéssel történő ellátása, forgalomból való kivonása;
 • A közlekedésbiztonsággal, a közúti gépjármű-rendészeti tevékenységgel, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályaival összefüggő szabályozások, intézkedések kidolgozása, illetve a kidolgozásban való részvétel;
 • Jogszabályok alapján az MH használatában lévő sugárzó és mérgező anyagok, készítmények feldolgozásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végzése;
 • Az MH vagyonkezelésébe tartozó feleslegessé vált vagyonelemek kivonásával kapcsolatos feladatok végzése;
 • A hivatásos és szerződéses igényjogosult tiszti, altiszti állomány ruházati ellátásának biztosítása a katonai ruházati ellátó pontokon keresztül;
 • Az utalt honvédelmi szervezetek ellátása a működésükhöz szükséges rejtjelző eszközökkel és anyagokkal, a rejtjelző és rejtjelző elszámolású eszközök javíttatásának szervezése. Ezen feladatok végrehajtása során az érvényben levő utasítások szerint rejtjeltevékenység folytatása;
 • A hatáskörébe tartozó központi költségvetési előirányzatok kezelése és nyilvántartása;
 • A jóváhagyott költségvetési kereten belül – a hatályos beszerzési szabályok előírásai betartásával – az áruk beszerzésére és szolgáltatások megrendelésére kötelezettségek vállalása, szerződések kötése;
 • Részvétel a nomenklatúrájába tartozó szakanyagok és szaktechnikai eszközök rendszerbeállításában, üzemben tartásában, rendszerből történő kivonásában, valamint az új eszközök, anyagok csapatpróbájában, azok eredményeinek értékelésében;
 • A HM szintű ellátási normák és normatívák szerkezetének, pénzértékét befolyásoló statisztikai adatoknak gyűjtése, azok feldolgozása, javaslatok összeállítása, javaslattétel az ellátási pénznormák, anyagnormák (pótnormák), normatívák változtatására;
 • A saját működését biztosító csapatlogisztikai tevékenység végzése;
 • Ellátja a hozzá utalt honvédelmi szervezeteket az előírt anyagokkal, végzi a csapatszintű szaktechnikai eszközök és gépek szervízelésének, javításának koordinálását;
 • Részt vesz az MH békétől eltérő logisztikai támogatásának megszervezésében. Szakutasítások előírásai szerint végzi a nomenklatúrájába tartozó anyagok minőségbiztosítását, műszaki ellenőrzését, a laboratóriumi szavatossági vizsgálatokat;
 • A környezetet nem szennyező és nem veszélyeztető módon a jogszabályoknak megfelelően végzi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtását, részt vesz az üzemanyaggal kapcsolatos veszélyes hulladékok gyűjtésében és ártalmatlanításában.

TÖRTÉNET

Az MH Anyagellátó Raktárbázis Vezető Szervek telephelye Budapest-Mátyásföldön, közvetlenül az önkormányzat kezelésében lévő egykori füves repülőtér mellett található. A hangárt ma raktárként használják. A két világháború között már Mátyásföldről történt a Magyar Királyi Honvédség gépjármű-technikai ellátása. A második világháború befejezését követően a bázis folyamatosan a Magyar Néphadsereg, majd a Magyar Honvédség páncélos- és gépjárműtechnikai eszközökkel és fenntartási anyagokkal történő ellátásának központja volt.

2000. november 1-jén a szervezeti átszervezések, a NATO-konformitás, valamint a takarékosság jegyében a korábbi haditechnikai és hadtápeszközök ellátására szakosodott önálló ellátó központok összevonásával létrejött az MH Haditechnikai Ellátó Központ, az MH Hadtápanyag Ellátó Központ és az MH Harcanyag Ellátó Központ. Utóbbi 2005. április 1-jei hatállyal MH Veszélyesanyag Ellátó Központtá (MH VEK) alakult. A Magyar Honvédség egész szegmensét érintő 2007. évi átalakítás során az MH Haditechnikai Ellátó Központ és MH Hadtápanyag Ellátó Központ, mint költségvetési szervezetek megszüntetésre kerültek, létrejött az MH Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK).

Az MH LEK és MH VEK feladatait az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szolgálati alárendeltségében hajtotta végre 2007. március 1-jétől 2013. június 23-ig.

A Magyar Honvédség védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezeteinek 2013. évi átalakításakor az MH VEK 2013. június 23-ai hatállyal megszűnt, feladatai és személyi állománya az MH LEK-hez került, amelynek megnevezése MH Anyagellátó Raktárbázis megnevezésre módosult.

Az MH Anyagellátó Raktárbázis jogutód szervezete az MH Haditechnikai Ellátó Központnak, az MH Hadtápanyagellátó Központnak és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központnak.

CSAPATÜNNEP

1945 tavaszán Buda magyar parancsnoka Oltay Károly alezredest bízta meg a Gépkocsi Javító Műhely és Honvéd Gépkocsi Szertár vezetésével. Erre a napra vezethető vissza a mai MH Anyagellátó Raktárbázis története, vagyis az egykori jogelőd megalakulásának évfordulója, április 17., az MH ARB csapatünnepe.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dolányi Sándor ezredes, parancsnok
 • Bozóki János ezredes, parancsnokhelyettes
 • Márki Miklós alezredes, parancsnokhelyettes
 • Bugyi András alezredes, parancsnokhelyettes
 • Banos János alezredes, törzsfőnök
 • Hornyák Endre törzszászlós, megbízott vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

 • Rövidített megnevezés: MH ARB
 • Cím: 1163 Budapest, Újszász u. 37–39.
 • Postacím: 1631 Budapest, Pf. 12.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Hegedüs Anita honvédelmi alkalmazott

Prodán András hadnagy

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Héger Melinda főhadnagy